Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: BAGPIPERS, s.r.o.

Sídlo: Sinokvetná 1569/21, 82105 Bratislava

IČO: 51286955

Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 125510/B

 

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne, ktorý je nappísaný vo Facebookovom alebo Instagramovom príspevku so súťažou. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

 1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizácii súžaže.

 

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval príspevok uverejnený na sociálnych sieťach týkajúci sa spomienok na ich predošlé Vianoce.

 

 

 1. Výhra

Výhra v súťaži je vždy rozpísaná v príspevku na sociálnej sieti. 

 

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou aplikácie na to určenej.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažné príspevky, ktoré najmä:

 1. neodpovedajú na súťažnú otázku, resp. nespĺňajú zadané kritériá,
 2. obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi,
 3. by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
 4. u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže,
 5. neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

O tom, či prihlásený súťažný príspevok vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj akýkoľvek užívateľský príspevok, a to bez udania dôvodu.

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

 1. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 18.11.20222