Spracovanie osobných údajov

Milé naše zákazníčky a zákazníci,

Spracovanie Vašich osobných údajov je pre internetový predaj nevyhnutnosťou, ako aj pri Vašom prípadnom záujme o zaradenie do nášho newsletteru či vernostného programu.

Chceme Vás však ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné účely a v žiadnom prípade ich nezneužijeme.

Pre riadne fungovanie e-shopu je nutné poskytnúť Vaše údaje aj tretím stranám, ako sú kuriérske spoločnosti, či naša účtovná firma. Vaše údaje však poskytujeme len vybraným dôveryhodným partnerom, s ktorými máme sami podpísané zmluvy o GDPR.

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Pripájame aj naše podmienky ochrany osobných údajov, aby ste si boli istí, že u nás sa môžete cítiť bezpečne rovnako ako pri nákupe v kamennej predajni

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci vernostného programu (ďalej len „Program“), ktorý je Programom spoločnosti Bagpipers, s.r.o., so sídlom Sinokvetná 21, 821 02 Bratislava, IČO: 51 286 955, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125510/B.

Pre účely vernostného programu od Vás požadujeme Vaše celé meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Tieto údaje budú použité v súlade s Podmienkami Programu.

Poskytujeme aj možnosť poskytnutia údajov o Vašich deťoch, a to vo forme krstného mena, mesiaca a roku narodenia. Ak tieto údaje zaregistrujete, dostanete od nás na Vami poskytnutú e-mailovú adresu darček v podobe narodeninovej zľavy 10 % z nákupu vykonanom v mesiaci narodenín Vášho dieťaťa/detí. Tieto údaje nebudú použíté na žiadne iné účely.

Vašu účasť v Programe môžete ukončiť kedykoľvek oznámením v písomnej forme (listom alebo cez kontaktný formulár online na www.jezkobezko.sk) adresovanom na kontaktnú adresu firmy. Zánik účasti v Programe nadobúda účinnosť po doručení oznámenia na kontaktnú adresu, špecifikovan v bode 1 vyššie. Pečiatky, ktoré neboli uplatnené, sa budú považovať za prepadnuté a sú neprenosné, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

Spoločnosť Bagpipers, s.r.o. si vyhradzuje právo prerušiť, zmeniť alebo nahradiť Program v prípade oznámenia jeden mesiac vopred alebo v prípade zmeny legislatívy aj bez dodržania tejto lehoty. Taktiež si vyhradzuje právo doplniť a zmeniť tieto Podmienky účasti na Programe, najmä vtedy, ak je takáto zmena v záume jednoduchosti a doržiavania bezpečnosti spracúvania údajov a bodov a/alebo zabráneniu zneužívaniu.

Takéto zmeny Vám budú oznámené prostredníctvom e-mailu, alebo listom na Vaše kontaktné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii. Okrem toho budú zverejnené aj na našej webovej stránke www.jezkobezko.sk.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

 • Spoločnosť Bagpipers, s.r.o., ktorá prevádzkuje kamennú predajňu Ježko Bežko, e-mail: info@jezkobezko.sk, telefónne číslo: 0948 123 802, je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci Programu, prevádzkovanom na území Slovenskej republiky.

Vaše registračné a účastnícke údaje

 • Ak sa zúčastňujete v Programe, potrebujeme od Vás celé meno (meno a priezvisko) a e-mailovú adresu. Súčasne môžete dobrovoľne potvrdiť osobitný súhlas na odoberanie elektronického newslettera (všetky vyššie uvedené údaje budú ďalej označované ako „členské údaje“). Tieto členské údaje ukladáme hlavne z dôvodu možnosti overenia Vašej totožnosti a potvrdenia Vášho súhlasu s našimi Podmienkami. Tieto členské údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie a správnej implementácie Programu. Aby mohli byť Vaše údaje aktualizované a spracúvané v súlade s právnymi požiadavkami, môžeme spolupracovať s rôznymi externými poskytovateľmi služieb (subdodávateľmi).
 • Vaše údaje pri zbieraní pečiatok
  Pri zbieraní pečiatok neukladáme a nepoužívame žiadne Vaše osobné údaje. V prípade podozrenia zo zneužitia vernostnej kartičky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti preukázaním sa idetifikačnou kartou, napr. Občianskym preukazom. Ten však od Vás nepreberieme, ani z neho nebudeme získavať žiadne údaje.
 • Vaše údaje pri uplatnení bodov
 • Pri zbieraní pečiatok neukladáme a nepoužívame žiadne Vaše osobné údaje. V prípade podozrenia zo zneužitia vernostnej kartičky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti preukázaním sa idetifikačnou kartou, napr. Občianskym preukazom. Ten však od Vás nepreberieme, ani z neho nebudeme získavať žiadne údaje.
 • Vaše údaje pri komunikácii s nami
  Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou Bagpipers, s.r.o., budeme spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.
 • Právny základ pre spracúvanie údajov podľa čl. 2.
  Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii a účasti v Programe je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy).

Reklama

 • Váš súhlas s reklamou
  Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, Bagpipers, s.r.o. Vám môže zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom e-mailom. Na tento účel používame nasledovné údaje a analýzy pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom
 • Členské údaje: Vaše úplné meno a Vaša e-mailová adresa.
 • Právo na odvolanie súhlasu
  Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu spoločnosti Bagpiper, s.r.o. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami. Samozrejme, naďalej sa môžete zúčastňovať v Programe. V takom prípade budete dostávať len informácie týkajúce sa Vášho používania Programu.
 • Právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s čl. 3
  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uvedených v čl. 3.1. a 3.2. vyššie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby – pozri právo na odvolanie súhlasu v čl. 3.3.) a pre spracúvanie osobných údajov uvedených v čl. 3.4. vyššie je to čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem založený na záujme Bagpipers, s.r.o. efektívne ponúkať reklamu zameranú na individuálne záujmy prijímateľov. Vezmite, prosím, na vedomie, že toto spracúvanie osobných údajov zahŕňa profilovanie, avšak nie je základom pre automatizované rozhodovanie.

Doba uchovávania

 • Vaše členské údaje uchovávame po dobu trvania Vašej účasti v Programe. Po ukončení Vašej účasti v Programe budú tieto údaje okamžite vymazané, pokiaľ neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť obchodných spoločností a/alebo finančné povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov odo dňa ukončenia Vašej účasti v Programe. Vaše nákupné/zľavové údaje budú taktiež vymazané po uplynutí 10-ročnej doby uchovávania odo dňa uskutočnenia transakcie. Vaše komunikačné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania komunikačných údajov, avšak najdlhšie po dobu trvania Vašej účasti v Programe, a to za predpokladu, že zvláštne právne predpisy neustanovia v niektorých prípadoch lehotu dlhšiu, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom. Údaje, ktoré sú v Programe spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame počas doby trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však počas doby trvania Vašej účasti v Programe. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, tieto údaje budú uložené len počas príslušnej doby uchovávania osobných údajov podľa predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť alebo daňových predpisov a nebudú už ďalej spracúvané na iné účely.

Spracúvanie údajov poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi

 • Poverujeme rôznych poskytovateľov služieb so spracúvaním osobných údajov (sprostredkovateľov) na účely poskytovania podpory Programu, napr. na ukladanie členských a nákupných/zľavových údajov, a na spracúvanie Vašej komunikácie (zazmluvnení sprostredkovatelia, dátové centrá, reklamné agentúry, lettershopy, tlačiarne, odosielatelia e-mailov a zákaznícke servisné centrá). Poskytovateľov služieb dôkladne vyberáme a kontrolujeme.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR

 • Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a – ako je uvedené vyššie – vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba

 • Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na našu zodpovednú osobu. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: andrea@bagpipers.sk.

Návšteva stránky

 • Návštevou stránky www.jezkobezko.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré na nej nájdete.


ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER

Registrácia / Obsah

 • Ak sa prihlásite na odoberanie elektronického newslettera spoločnosti Bagpipers, s.r.o., so sídlom Sinokvetná 21, 821 02 Bratislava, IČO: 51 286 955, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125510/B. (ďalej len “Bagpipers, .s.r.o.“) (prostredníctvom e-mailu), ktorá prevádzkuje detskú obuv Ježko Bežko, budete pravidelne informovaný o reklamných aktivitách ako napríklad mimoriadne ponuky, zľavové akcie, všeobecné informácie o produktoch a službách. Uvedené reklamné správy sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zmeny vo Vašich kontaktných údajoch treba ohlásiť spoločnosti Bagpipers, s.r.o., alebo na kontaktné údaje kamenného obchodu Ježko Bežko – e-mail: info@jezkobezko.sk. Spoločnosť Bagpipers, s.r.o. si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom

Zrušenie

 • Vaše prihlásenie na odoberanie elektronického newslettera spoločnosti Bagpipers, s.r.o., a tým prevádzky Ježko Bežko, môžete kedykoľvek odvolať, najmä oznámením tohto odvolania na webovej stránke www.jezkobezko.sk, alebo prostredníctvom zakliknutia odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri.
 • Váš súhlas so zasielaním elektronického newslettera potvrdíte označením príslušného políčka, a vyjadrujete tým súhlas s použítím Vašich údajov na účely spomenuté v tomto dokumente.