Spracovanie osobných údajov

Milé naše zákazníčky a zákazníci,

Spracovanie Vašich osobných údajov je pre internetový predaj nevyhnutnosťou, ako aj pri Vašom prípadnom záujme o zaradenie do nášho newsletteru či vernostného programu.

Chceme Vás však ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné účely a v žiadnom prípade ich nezneužijeme.

Pre riadne fungovanie e-shopu je nutné poskytnúť Vaše údaje aj tretím stranám, ako sú kuriérske spoločnosti, či naša účtovná firma. Vaše údaje však poskytujeme len vybraným dôveryhodným partnerom, s ktorými máme sami podpísané zmluvy o GDPR.

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Pripájame aj naše podmienky ochrany osobných údajov, aby ste si boli istí, že u nás sa môžete cítiť bezpečne rovnako ako pri nákupe v kamennej predajni

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní elektronického obchodu

 

Spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o.  ako prevádzkovateľ spracúva pri prevádzkovaní elektronického obchodu www.jezkobezko.sk a predajneJežko Bežko na adrese Nevädzova 6, 821 01 Bratislava osobné údaje a je preto povinná v súlade so zásadou transparentnosti informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Tento dokument slúži k riadnemu informovaniu dotknutých osôb o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracúvané elektronicky alebo manuálne v listinnej podobe zamestnancami alebo sprostredkovateľmi spoločnosti BAGPIPERS, s. r. o. 

 

Prevádzkovateľ

BAGPIPERS, s. r. o. 

Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava

info@jezkobezko.sk

IČO 51 286 955

Tel.: +421 948 123 802

Zodpovedná osoba

 

prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na tieto účely:

·     predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu  alebo predajne (najmä identifikácia kupujúceho a komunikácia s ním, plnenie zmluvných záväzkov, preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, administrácia informácií, ktoré s týmto zmluvným vzťahom súvisia)

·     realizácia vernostného programu (najmä identifikácia zúčastnených subjektov a komunikácia s nimi, plnenie zmluvných záväzkov, preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, administrácia informácií, ktoré s týmto zmluvným vzťahom súvisia) a súťaží

·     účtovné a daňové účely,

·     plnenie právnych povinností a zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi, vrátane sprístupňovania osobných údajov štátnym a iným orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa,

·     štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu,

·     informovanie o reklamných aktivitách prevádzkovateľa (napríklad mimoriadne ponuky, zľavové akcie, všeobecné informácie o produktoch a službách uvedené v newslettri)

·     ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a iných osôb, ktorými sú najmä:

o  dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení,

o  predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb,

o  komunikácia s obchodnými partnermi ak ide o spracúvanie osobných údajov ich kontaktných osôb,

o  priamy marketing.

 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu alebo v predajni prevádzkovateľa a plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné tiež pre účasť vo vernostnom programe a pre zasielanie newslettra.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri predaji tovaru môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991Zb Obchodný zákonník, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri realizácii vernostného programu a súťaží môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991Zb Obchodný zákonník, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

 

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na daňové a účtovné účely môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

 

 

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

 

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri plnení právnych povinností a pri zabezpečovaní súladu s právnymi predpismi môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 

 

zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu na právnom základe, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR.

 

zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri zasielaní newslettra môže byť založené na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v objednávke kupujúceho, najmä meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, zakúpený tovar, telefonický a e-mailový kontakt kupujúceho, údaje o realizácii platby (nie však údaje o jeho platobnej karte), prípadne iné osobné údaje uvedené v objednávke, reklamácii, podnete alebo sťažnosti kupujúceho. Prevádzkovateľ tiež spracúva osobnú údaje uvedené v prihláške do vernostného programu. Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutej osoby alebo ich prevádzkovateľovi poskytol kupujúci.

 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania spracúvaných osobných údajov vzhľadom na povinnosti prevádzkovateľa najmä v oblasti daní a účtovníctva bude maximálne 10 rokov odo dňa predaja tovaru a je vždy závislá na zákonných povinnostiach prevádzkovateľa. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, prevádzkovateľ ich spracúva po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené doručovateľským spoločnostiam.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené zamestnancom a sprostredkovateľom prevádzkovateľa, účtovným poradcom, advokátom, audítorom, archívu, poskytovateľom softvérového vybavenia a podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené orgánom štátnej správy alebo iným orgánom, najmä tým, ktoré nad činnosťou prevádzkovateľa vykonávajú dozor alebo dohľad.

Osobné údaje prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

 

Prenos do zahraničia

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.

 

Práva dotknutej osoby

 

 

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:

·      Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.

·      Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) - právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.

·      Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

·      Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie  spracúvania, (iii) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.

·      Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) - právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.

·      Právo odvolať súhlas – odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Právo namietať spracúvanie

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.

Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

 

Cookies

 

Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) návštevníkov elektronického obchodu. Prostredníctvom nich má prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia, a ktoré môžu byť osobnými údajmi.

 

Podmienky využívania a spracúvania cookies Prevádzkovateľom sú dostupné tu.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní súborov cookies

 

Spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o.  používa pri prevádzkovaní webovej stránky www.jezkobezko.sk (ďalej ako „webové stránka“) súbory cookies. Keďže pri ich zaznamenávaní môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov, je preto povinná v súlade so zásadou transparentnosti informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Tento dokument slúži k riadnemu informovaniu dotknutých osôb o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracúvané elektronicky zamestnancami alebo sprostredkovateľmi spoločnosti BAGPIPERS, s. r. o. 

 

Prevádzkovateľ

BAGPIPERS, s. r. o. 

Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava

info@jezkobezko.sk

IČO 51 286 955

Tel.: +421 948 123 802

Zodpovedná osoba

 

prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu

 

Cookies

 

Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) návštevníkov webovej stránky. Prostredníctvom nich má prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia a je schopný zabezpečiť optimálne nastavenie webovej stránky.

 

Účel spracúvania

 

 

·     Technické súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si preferencií návštevníka a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť webovej stránky

·     Analytické súbory cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť webovej stránky

·     Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka

·     Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Facebook, ktorých služby sú integrované do webovej stránky

 

Právny základ spracúvania

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri sledovaní aktivít návštevníkov webovej stránky a ich vyhodnocovaní môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 

- špecifické nastavenia služieb

- priamy marketing

 

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri zabezpečovaní funkčnosti webovej stránky môže byť založené na plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bez ich spracúvania by prevádzkovateľ nebol schopný poskytovať návštevníkom webovej stránky služby.

 

 

Súhlas

 

Súhlas, ktorý je právnym základom pre spracúvanie osobných údajom môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Skontrolovať aktuálne nastavenia súborov cookies a vykonať ich zmenu je kedykoľvek možné tu.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 

·     Technické súbory cookies: najmä záznamy návštevníkov webovej stránky, ktoré si zapamätajú vstup na niekoľkých podstránkach (napr. presunutie vybraného tovaru do nákupného košíka)

·     Analytické súbory cookies: najmä typ prehliadača/verzia, použitý operačný systém, predtým navštívená webová stránka, IP adresa zariadenia a názov zariadenia, čas požiadavky servera, individuálne užívateľské ID a zobrazené časti webovej stránky

·     Reklamné súbory cookies: najmä IP adresa, individuálne užívateľské ID, potenciálny záujem o produkt, zobrazené časti webovej stránky

 

Doba uchovávania

 

Samotné cookies sú uchovávané v koncovom zariadení návštevníka webovej stránky a ten ich môže ľubovoľne kontrolovať a mazať. Informácie, ktoré prevádzkovateľ spája s týmito cookies, prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 12 mesiacov.

 

Príjemcovia

 

 

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené poskytovateľom služieb online marketingu, prípadne iným sprostredkovateľom, ktorými môžu byť aj poskytovatelia cookies.

Osobné údaje prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

 

Prenos do zahraničia

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

 

 

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:

·      Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.

·      Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) - právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.

·      Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

·      Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie  spracúvania, (iii) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.

·      Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) - právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Právo namietať spracúvanie

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.

Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

 

 

 

 

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU

 

 1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o. so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, IČ DPH: SK2120669969, DIČ: 2120669969, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č. 125510/B (ďalej len „Predávajúci") ako prevádzkovateľ elektronického obchodu jezkobezko.sk a predajne Ježko Bežko na adrese Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, poskytuje svojim zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi možnosť zapojiť sa do vernostného programu (ďalej len „Program").

 1. Cieľom a účelom Programu je budovať úzky vzťah medzi Predávajúcim a jeho zákazníkmi, upevniť vernosť týchto zákazníkov a ponúknuť členom Programu špeciálne možnosti, zľavy, podporu a informácie.
 2. Tieto pravidlá Programu (ďalej len „Pravidlá“) určujú podmienky účasti v Programe, výhody, zľavy a možnosti, ktoré môžu účastníci Programu využívať.
 3. Slová v týchto Pravidlách začínajúce s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako im priraďujú všeobecné obchodné podmienky.
 4. Tieto Pravidlá sú pre účastníkov Programu záväzné.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto Pravidiel nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle jezkobezko.sk. Každý účastník Programu, ktorý nebude so zmenami súhlasiť má kedykoľvek možnosť požiadať o zrušenie svojej účasti v Programe.

 

 1. Účasť v Programe

 

 1. Účastníkom Programu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, ktorá je spotrebiteľom.
 2. Účasť v Programe vzniká registráciou v elektronickom obchode Predávajúceho jezkobezko.sk alebo osobnou registráciou v predajni Ježko Bežko.
 3. Registračný formulár musí byť vyplnený úplne a správne a záujemca o účasť v Programe v ňom potvrdí, že súhlasí s týmito Pravidlami.
 4. Účastník Programu je povinný Predávajúceho informovať o každej zmene osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii.
 5. Účastník Programu môže kedykoľvek svoju účasť v Programe zrušiť žiadosťou zaslanou na info@jezkobezko.sk. Predávajúci v takom prípade zruší účasť v Programe do 5 pracovných dní od obdržania žiadosti.
 6. Predávajúci je oprávnený účasť v Programe ukončiť, ak účastník porušuje tieto Pravidlá a to s okamžitou účinnosťou.
 7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení Programu, o čom je povinný účastníkov Programu informovať najmenej 30 kalendárnych dní vopred na webovom sídle jezkobezko.sk.

 

 • Výhody Programu

 

 1. Každý účastník Programu získava automaticky nárok na zľavu vo výške 5% z kúpnej ceny Tovaru.
 2. Následne sa účastníkovi Programu spočítava kúpna cena ním zakúpeného Tovaru za posledných 12 kalendárnych mesiacov a podľa jej výšku má nárok na zľavu vo výške:

7 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 300 EUR bez DPH,

8 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 400 EUR bez DPH,

9 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 500 EUR bez DPH,

10 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 600 EUR bez DPH.

 1. Hodnota Tovaru, ktorý účastník Programu vrátil Predávajúcemu v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, sa nezapočítava. 
 2. Každý účastník Programu je oprávnený využívať všetky ďalšie služby a benefity Programu, ktorých aktuálny rozsah je vždy dostupný na webovom sídle jezkobezko.sk, a ktorý Predávajúci pravidelne prispôsobuje potrebám a požiadavkám účastníkov Programu.
 3. Ak účastník Programu pri svojej registrácii uvedie krstné meno a mesiac a rok narodenia svojho dieťaťa, doručí mu Predávajúci e-mailom podmienky uplatnenie zľavy vo výške 10 % z kúpnej ceny Tovaru počas kalendárneho mesiaca, v ktorom má toto jeho dieťa narodeniny. Predávajúci nespracúva osobné údaje dieťaťa účastníka Programu na žiadne iné účely.
 4. Účastník Programu môže Predávajúcemu udeliť svoj súhlas so zasielaním newslettra. Bez súhlasu účastníka Programu mu môže Predávajúci zasielať iba také marketingové informácie, ktoré spadajú pod priamy marketing.