Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  Úvodné ustanovenia

 

  1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") sa spravuje právny vzťah, ktorého predmetom je predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu jezkobezko.sk alebo osobne v prevádzkarni Ježko Bežko na adrese Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava (ďalej len ako „Zmluva“), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
  2. Prevádzkovateľom elektronického obchodu a predajne a predávajúcim je spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o. so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, IČ DPH: SK2120669969, DIČ: 2120669969, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 125510/B (ďalej len „Predávajúci").
 1. Uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu jezkobezko.sk alebo osobne v prevádzkarni Ježko Bežko môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je spotrebiteľom alebo iným prevádzkovateľom živnosti (ďalej len „Kupujúci").
 2. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ").
 3. Elektronickým obchodom sa na účely týchto VOP rozumie internetová stránka jezkobezko.sk, ktorá ponúka tovary Predávajúceho a umožňuje Kupujúcemu, aby prostredníctvom nej odoslal Predávajúcemu návrh na uzavretie Zmluvy (ďalej len „elektronický obchod“).
 4. Predajňou sa na účely týchto VOP rozumie prevádzkareň Predávajúceho označená Ježko Bežko na adrese Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava (ďalej len „Predajňa“).
 5. Tovarom sa na účely týchto VOP rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim v elektronickom obchode a/alebo v Predajni (ďalej len „Tovar").
 6. Predávajúceho je možné kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 948 123 802 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@jezkobezko.sk.
 7. Uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet Predávajúcemu je možné na adrese Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovej adrese info@jezkobezko.sk.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 

 1. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

 1. V elektronickom obchode

 

 1. Tovary ponúkané v elektronickom obchode sú Predávajúcim bežne dodávané a sú dostupné v dodacej lehote podľa čl. VI ods. 2 týchto VOP. Hlavné vlastnosti konkrétneho Tovaru sú uvedené priamo v elektronickom obchode.
 2. Kupujúci objednáva Tovar vyplnením a odoslaním formulára v elektronickom obchode (ďalej len ako „Objednávka“).
 3. Pre vytvorenie Objednávky je nevyhnutné, aby Kupujúci vybral požadovaný Tovar, jeho množstvo, spôsob doručenia a spôsob platby. Potvrdením Objednávky Kupujúci predloží Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy.
 4. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdí svoj súhlas s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na Zmluvu uzavretú medzi ním a Predávajúcim na internetových stránkach elektronického obchodu vrátane reklamácie Tovaru, a že bol oboznámený s tým, že po odoslaní Objednávky je jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu (zakliknutím „Objednať s povinnosťou platby“).
 5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odoslaním Objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdí, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 6. Zmluva sa považuje za uzavretú akceptovaním Objednávky Predávajúcim o čom je Kupujúci informovaný e-mailovou notifikáciou, ktorú Predávajúci odošle Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po prijatí Objednávky a overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru.
 7. Akceptovanie Objednávky podľa predchádzajúceho odseku obsahuje jedinečné číslo Objednávky, dátum a čas prijatia Objednávky do systému Predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného Tovaru, spôsob doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky, platobné údaje pre platbu bankovým prevodom a informácie o dobe dodania objednaného Tovaru. Spolu s akceptáciou Objednávky je Kupujúcemu doručená aj kópia týchto VOP.
 8. Poradie v akom sú prijaté Objednávky vybavované určuje Predávajúci.
 9. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí Kupujúci sám.
 10. Akúkoľvek komunikáciu súvisiacu s Objednávkou alebo Zmluvou Predávajúci adresuje Kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

 

 1. V predajni

 

 1. Tovary ponúkané v Predajni (ďalej len „Tovar") sú Predávajúcim bežne dodávané a sú dostupné ihneď. Hlavné vlastnosti konkrétneho Tovaru sú uvedené priamo na Tovare, alebo o nich Kupujúceho na požiadanie Predávajúci informuje.
 2. Otváracie hodiny Predajne, počas ktorých je Kupujúci oprávnený v Predajni nakupovať Tovar, sú zverejnené pri vstupe do Predajne a na internetovej stránke jezkobezko.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek ich meniť.
 3. Zmluva sa pri nákupe Tovaru v Predajni považuje za uzavretú úhradou ceny Tovaru.
 4. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzavrieť Zmluvu.

 

 • Stornovanie Objednávky a zmeny Zmluvy

 

 1. V elektronickom obchode

 

 1. Kupujúci môže zrušiť (stornovať) Objednávku do okamihu jej akceptácie Predávajúcim, a to telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Zrušenie Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. O zmenu alebo storno Objednávky môže Kupujúci telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) požiadať Predávajúceho aj po akceptácii Objednávky Predávajúcim, avšak vždy pred odoslaním Tovaru. Predávajúci bezodkladne Kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) oznámi, či tejto žiadosti vyhovie; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od Zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku
 4. ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na Objednávke, a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo Kupujúceho alebo v prípade, že údaje uvedené Kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať Kupujúcemu záväznú akceptáciu Objednávky, alebo
 5. v prípade, že objednaný Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci, a to aj Objednávku už záväzne akceptovanú; Predávajúci je povinný kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe.
 6. Predávajúci do 14 dní od zrušenia Objednávky vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho už prijal v súvislosti so zrušenou Objednávkou, a to rovnakým spôsobom ako bola platba vykonaná Kupujúcim.
 7. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzavrieť Zmluvu.

 

 1. V predajni

 

 1. Kupujúci je po úhrade ceny Tovaru zakúpeného v Predajni oprávnený osobne požiadať Predávajúceho o zmenu alebo zrušenie Zmluvy, avšak je výlučne na rozhodnutí Predávajúceho, či takejto žiadosti vyhovie alebo nevyhovie.
 2. Ak Predávajúci žiadosti Kupujúceho podľa predchádzajúceho odseku vyhovie, Kupujúci je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v ním určenej lehote v pôvodnom a nepoškodenom obale priamo v Predajni.
 3. Predávajúci štandardne neumožní zmenu alebo zrušenie Zmluvy ak jej predmetom bola kúpa kozmetiky, doplnkov na starostlivosť o obuv, šperkov, hračiek alebo kníh.
 4. Darčekové poukážky nie je možné vrátiť ani ich vymeniť za hotovosť.
 5. Nie je možné Predávajúcemu vrátiť Tovar, ktorý osoba získala ako výhru v súťaži organizovanej Predávajúcim, ani požadovať výmenu takéhoto Tovaru za iný.

 

 1. Odstúpenie spotrebiteľa od Zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa, kedy on alebo ním poverená osoba (s výnimkou dopravcu) prevzala Tovar, alebo tovar, ktorý bol dodaný ako posledný ak sa Tovary objednané spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene (ďalej len ako „lehota na odstúpenie od Zmluvy“), a to bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným na adresu Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info@jezkobezko.sk. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu, a to na adrese Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava. Lehota na vrátenie Tovaru spotrebiteľom sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Spotrebiteľ je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v pôvodnom a nepoškodenom obale.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
 8. Náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ. Predávajúci nepreberá Tovar vrátený Kupujúcim na dobierku.
 9. Predávajúci znáša náklady na vrátenie Tovaru ak spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy z dôvodu, že dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim v elektronickom obchode. Predávajúci tiež znáša všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s takouto Zmluvou.
 10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci kontaktuje Kupujúceho bezodkladne po prijatí vráteného Tovaru, ktorý vykazuje známky používania nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru a informuje ho o sume, o ktorú sa hodnota Tovaru znížila, s cieľom dohodnúť spôsob náhrady takto vzniknutej škody. Kupujúci tak bude mať možnosť rozhodnúť sa, či chce poslať tento tovar naspäť, alebo tovar vrátiť a prijať tak navrhované zníženie vrátenej sumy. 
 11. Ak spotrebiteľ neoprávnene odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu Tovar vráti. Náklady na takéto vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ.
 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípadoch určených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, najmä ak je jej predmetom:
 13. predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 14. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
 15. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 16. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto Tovar vrátiť,
 17. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
 18. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

 1. Cena a platobné podmienky

 

 1. V elektronickom obchode

 

 1. Ceny Tovaru sú v elektronickom obchode uvedené v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty podľa slovenských právnych predpisov, pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené inak. Ak je Tovar zasielaný do inej krajiny uplatní sa sadzba DPH tejto krajiny podľa režimu OSS.
 2. Ak sú k cene Tovaru pripočítané aj akékoľvek iné náklady, o ich výške je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, informovaný najneskôr pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 3. Náklady na doručenie Tovaru hradí Kupujúci vo výške určenej v aktuálne platnom cenníku doručenia. O výške nákladov na doručenie Tovaru  je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, informovaný pred odoslaním Objednávky.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru a prípadne iné náklady dohodnuté v Zmluve vopred prostredníctvom platobnej brány GOPAY bezprostredne po odoslaní Objednávky alebo bankovým prevodom na účet Predávajúceho s použitím platobných údajov, ktoré Predávajúci Kupujúcemu zašle v potvrdení Objednávky.
 5. Daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list), je Predávajúci povinný Kupujúcemu doručiť najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe. Kupujúci súhlasí s elektronickým vydaním faktúr a ich doručením na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.
 6. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 7. Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Tovar, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. V predajni

 

 1. Ceny Tovaru sú v Predajni uvedené v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty podľa slovenských právnych predpisov.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.
 3. Daňový doklad z elektronickej registračnej pokladnice slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list).
 4. Pri úhrade kúpnej ceny darčekovou poukážkou nie je možné Kupujúcemu vydať rozdiel medzi hodnotou použitej darčekovej poukážky a kúpnou cenou Tovaru.

 

 1. Dodacie podmienky Tovaru zakúpeného v elektronickom obchode

 

 1. Na základe akceptovanej Objednávky je Predávajúci povinný po uhradení kúpnej ceny za Tovar dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana. Predávajúci je tiež povinný zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci je povinný Tovar dodať Kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa platby kúpnej ceny, teda odo dňa kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od Zmluvy.
 3. Ak Predávajúci nie je schopný doručiť Tovar v lehote podľa odseku 2, je povinný kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, informovať ho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním ďalší postup, ktorým môže byť zrušenie Objednávky a vrátenie platby alebo predĺženie dodacej lehoty.
 4. Doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a prípadne iné doklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad) je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe.
 5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný Tovar a potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 6. Predávajúci Tovar doručuje v Predajni alebo prostredníctvom doručovateľských spoločností špecifikovaných
 7. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré ako miesto doručenia určil v Objednávke, ak sa s Predávajúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky nedohodne inak.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľskej spoločnosti alebo Predávajúcemu pri doručovaní v Predajni a za ich prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je Kupujúci oprávnený prevzatie Tovaru odmietnuť. Spôsob vybavenia takejto reklamácie dohodne Predávajúci s Kupujúcim bezodkladne.
 9. Tovar sa považuje za dodaný okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. ním poverenou osobou alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré doručovateľská spoločnosť vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní Tovaru alebo jeho neprevzatím v určenej lehote.
 10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar alebo jeho prevzatím, podľa toho čo nastane neskôr. Prevzatím Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
 11. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má Tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný Tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako Tovar Predávajúceho.

 

 • Zodpovednosť za vady, vybavovanie sťažností a podnetov

 

 1. Podmienky záruky na Tovar resp. podmienky uplatnenia nárokov z vád Tovaru, ktorý bol zakúpený v elektronickom obchode alebo v Predajni spotrebiteľom sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád Tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia týchto nárokov sa v ostatných prípadoch riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalších súvisiacich právnych predpisov upravujúcich uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 3. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov, ktoré nie sú reklamáciami vybavuje Predávajúci bezodkladne po ich prijatí a o výsledku ich vybavenia informuje spotrebiteľa v lehote 30 dní odo dňa ich prijatia rovnakými komunikačnými prostriedkami akými mu boli doručené.

 

 • Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že jeho reklamáciu Predávajúci nevybavil v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo inak porušil jeho práva môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi spotrebiteľom a Predávajúcim.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozriČl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 6. Sieť Európskych spotrebiteľských centier v krajine spotrebiteľa mu môže vysvetliť jeho práva, pomôcť mu vyriešiť spor s Predávajúcim so sídlom v inej krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku a povedať mu, na koho sa má obrátiť, ak mu nemôže pomôcť. Sieť Európskych spotrebiteľských centier je sieť nezávisle riadených kancelárií spolufinancovaných Európskou komisiou: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en#how-ecc-net-works.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy a pri uplatňovaní nárokov z nej, prípadne pri iných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním elektronického obchodu a Predajne spracúva osobné údaje Kupujúceho a ďalších osôb podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na webovej stránke jezkobezko.sk sú dostupné informácie, ktoré slúžia k riadnemu informovaniu dotknutých osôb o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov.
 2. Ak Kupujúci poskytne Predávajúcemu osobné údaje aj iných osôb, musí disponovať primeraným právnym základom pre takéto poskytnutie osobných údajov, ktorého existenciu je povinný Predávajúcemu na požiadanie preukázať. Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že takéto osoby boli vopred informované o poskytnutí ich osobných údajov Predávajúcemu, ako aj o tom, že informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

 1. Užívateľský účet v elektronickom obchode

 

 1. Kupujúci je oprávnený zriadiť si v elektronickom obchode užívateľský účet, ktorý mu umožní uchovávať ním zadané osobné údaje a históriu objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv.
 2. Pre zriadenie užívateľského účtu je nevyhnutná registrácia Kupujúceho, pri ktorej je Kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé požadované údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je o nich povinný zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci nezodpovedá za stratu ani zneužitie týchto údajov.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť, najmä v prípade, keď nie je dlhšie ako 1 rok využívaný, alebo v prípade, keď Kupujúci porušuje svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP.
 5. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek požiadať Predávajúceho o zrušenie užívateľského účtu žiadosťou zaslanou na info@jezkobezko.sk. Prevádzkovateľ zruší užívateľský účet Kupujúceho, ktorý o jeho zrušenie požiadal do 5 pracovných dní od obdržania žiadosti.
 6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 7. Kupujúci so zriadeným užívateľským účtom má automaticky nárok na zľavu z kúpnej ceny Tovaru podľa podmienok Vernostného programu.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke jezkobezko.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase akceptácie Objednávky Tovaru.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 3. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bez toho, aby bol spotrebiteľ akýmkoľvek spôsobom ukrátený o akékoľvek svoje práva, ktoré mu priznávajú všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa v štáte, v ktorom má spotrebiteľ v čase vytvorenia Objednávky svoje obvyklé bydlisko, a v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom najmä Obchodným zákonníkom. Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je vylúčená.
 4. Na rozhodnutie všetkých sporov vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi podnikateľmi sú príslušné slovenské súdy. Príslušnosť pre nároky vyplývajúce z právnych vzťahov so spotrebiteľmi bude určená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

V Bratislave, 01.04.2023

 

Reklamačný poriadok

 

 1. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku vrátane poskytnutej záruky sa vzťahujú výlučne na Tovar resp. nároky z vád Tovaru, ktorý bol zakúpený spotrebiteľom v elektronickom obchode jezkobezko.sk alebo osobne v prevádzkarni Ježko Bežko na adrese Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, od predávajúceho BAGPIPERS, s. r. o.
 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád Tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia týchto nárokov sa v ostatných prípadoch riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalších súvisiacich právnych predpisov upravujúcich uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 3. Slová v tomto reklamačnom poriadku začínajúce s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako im priraďujú všeobecné obchodné podmienky.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady Tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní Zmluvy upozornený.
 5. Na Tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
 6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru spotrebiteľom.
 7. Za vadu Tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Ak má reklamovaný Tovar odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na:
 9. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
 10. výmenu Tovaru alebo súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
 11. výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Zmluvy, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať.
 12. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Zmluvy.
 13. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 14. Vady Tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil.
 15. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatňuje spotrebiteľ u Predávajúceho osobne v Predajni alebo poštou spolu s kópiou daňového dokladu a uvedením dôvodu reklamácie zaslanou na adresu Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady Tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného Tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.
 16. Pri uplatnení zodpovednosti za vady Tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný Tovar zakúpil u Predávajúceho.
 17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa poučiť o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 18. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný Tovar kompletný, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Lehota pre vybavenie reklamácie nezačne plynúť skôr, ako je Predávajúcemu doručený reklamovaný Tovar.
 19. Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 20. Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 21. Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania, teda odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 22. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je Predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na e-mailovú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného Tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 23. Spotrebiteľ má nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
 24. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho spotrebiteľom zaniká:
 25. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo Tovaru,
 26. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 27. uplynutím záručnej doby Tovaru,
 28. mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným spotrebiteľom,
 29. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 30. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 31. poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 32. poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 33. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 34. zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že jeho reklamáciu Predávajúci nevybavil v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo inak porušil jeho práva môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi spotrebiteľom a Predávajúcim.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozriČl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 6. Sieť Európskych spotrebiteľských centier v krajine spotrebiteľa mu môže vysvetliť jeho práva, pomôcť mu vyriešiť spor s Predávajúcim so sídlom v inej krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku a povedať mu, na koho sa má obrátiť, ak mu nemôže pomôcť. Sieť Európskych spotrebiteľských centier je sieť nezávisle riadených kancelárií spolufinancovaných Európskou komisiou: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en#how-ecc-net-works.