Štatút súťaží

ŠTATÚT SÚŤAŽÍ 

(ďalej len „Štatút“)

 

Skôr ako sa zapojíte do akejkoľvek súťaže organizovanej spoločnosťou BAGPIPERS, s.r.o., prečítajte si všetky dôležité informácie uvedené v tomto štatúte. Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

 1. Organizátor Súťaže

 

Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o. so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, IČ DPH: SK2120669969, DIČ: 2120669969, zápis v Obchodnom registriMestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 125510/B (ďalej len „Organizátor“).

 

 1. Termín konania súťaže

 

Súťaž prebieha v termíne, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.jezkobezko.sk alebo na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok alebo Youtube.

 

 1. Súťažné zadanie

 

Súťažné zadanie pre každú konkrétnu súťaž zverejňuje Organizátor na internetovej stránke www.jezkobezko.sk alebo na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok alebo Youtube.

   

 1. Podmienky účasti v súťaži

 

Súťaže sa môže zúčastniť plnoletá fyzická osoba, ktorá má adresu pre doručenie výhry na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní ďalšie podmienky podľa tohto Štatútu, prípadne podmienky určené súťažným zadaním konkrétnej súťaže  (ďalej len "súťažiaci").

 

Súťažiaci, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaže prostredníctvom sociálnej siete Instagram alebo Facebook, musí tiež spĺňať všetky podmienky a dodržiavať všetky pravidlá určené týmito sociálnymi sieťami pre ich používanie.

 

Súťažiaci sa do súťaže zapojí spôsobom, ktorý Organizátor určí v každom konkrétnom súťažnom zadaní.

 

Zapojením sa do súťaže súťažiaci potvrdí, že sa oboznámil s týmto Štatútom a že s ním v celom rozsahu súhlasí.

 

Ak Organizátor neurčí inak, každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania tejto zásady pomocou technických i iných prostriedkov a v prípade jej porušenia, alebo odôvodneného podozrenia na jej porušenie či obchádzanie, je oprávnený vyradiť súťažiaceho zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Organizátora o takomto opatrení je konečné a nie je povinný svoje dôvody preukazovať.

 

Organizátor je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažné príspevky, ktoré najmä:

 1. neodpovedajú na súťažnú otázku,
 2. obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi,
 3. by mohli poškodiť dobré meno Organizátora, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Organizátora alebo tretej osoby,
 4. u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní tohto Štatútu alebo iných podmienok súťaže,
 5. neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

 

O tom, či prihlásený súťažný príspevok vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Organizátor.

 

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj akýkoľvek užívateľský príspevok, a to bez udania dôvodu.

 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

 

 1. Výhra

 

Výhru pre každú konkrétnu súťaž zverejňuje Organizátor na internetovej stránke www.jezkobezko.sk alebo na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. 

 

Výhrou môže byť najmä darčekový poukaz s presne určenou hodnotou a dobou platnosti, kupóny alebo kódy na zľavu v presne určenej výške, presne určený tovar a podobne.

 

Súťaž vyhodnocuje a o výhre ako aj o poradí výhercov rozhoduje Organizátor podľa svojho uváženia v súlade s týmto Štatútom a prípadnými osobitnými pravidlami každej konkrétnej súťaže.

 

Oznámenie o výhercovi zverejňuje Organizátor na internetovej stránke www.jezkobezko.sk alebo na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťaže. Výherca tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia výhry a/alebo neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor je oprávnený v takom prípade určiť nového výhercu, inak výhra prepadá.

 

Výhry nemožno vymáhať. Výhry nie je možné prevádzať na iné osoby, nemožno ich preplácať v hotovosti ani za nich poskytnúť inú vecnú náhradu. Ak je výhrou tovar, nie je možné ho Organizátorovi vrátiť, ani požadovať jeho výmenu. Súťažiaci nemôže požadovať výhru vo vyššej hodnote ako určí Organizátor a nie je oprávnený požadovať výhru inou formou plnenia ako určil Organizátor. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej použitím.

 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor nehradí súťažiacemu žiadne ďalšie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho výhrou v súťaži.

 

Organizátor nezabezpečuje zdanenie výhier a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry alebo v čase odovzdania výhry.

 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť výhercu zo súťaže a uplatniť si u neho náhradu škody, ak bude preukázané, že výherca obchádzal alebo porušil pravidlá súťaže určené týmto Štatútom alebo súťažným zadaním a tým spôsobil Organizátorovi škodu.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Organizátor pri realizácii súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na internetovej stránke www.jezkobezko.sk sú dostupné informácie, ktoré slúžia k riadnemu informovaniu dotknutých osôb o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

Organizátor je oprávnený rozhodovať vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení naň, porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, konania, ktoré je podľa názoru Organizátora spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, alebo iného škodlivého správania zo strany súťažiaceho. Takéto rozhodnutie je Organizátor oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier.

 

Žiadna zo súťaží Organizátora nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook ani spoločnosťou Meta. Súťažiaci zapojení do súťaže na tejto sociálnej sieti vyhlasujú, že sociálna sieť Facebook ani spoločnosť Meta nemajú voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži im takéto záväzky ani nevznikajú.

 

Tento Štatút Projektu nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.jezkobezko.sk.

 

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto Štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Štatútu nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, dňa 01.04.2023